PRIVACY BELEID

DARWIN Law hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. DARWIN Law houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:  
• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. 
• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijven tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 
• om uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 
• passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. 
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 
• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren. 

Dit privacy beleid zal u verder informeren over de aard van uw persoonlijke informatie die door ons is verwerkt en hoe u kunt verzoeken dat wij u verwijderen, bijwerken, overdragen en / of u toegang verlenen.

Dit Privacy beleid is bedoeld om u te helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen bij het gebruik van de site en onze diensten en / of om te begrijpen hoe uw persoonlijke informatie door ons kan worden verwerkt. Neem even de tijd om het te lezen en te begrijpen.

Houd er ook rekening mee dat dit privacy beleid alleen van toepassing is op het gebruik van uw persoonlijke informatie die door ons is verkregen.

Als DARWIN Law zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: 

DARWIN Law
Lange Lozanastraat 2 – 2018 Antwerpen
Tel. +32 (0)3 257 10 99
Tel. +32 (0)3 237 91 55
privacy@Darwin-law.be

Wie zijn we en wat doen we?
DARWIN Law is een advocatenkantoor gevestigd in Antwerpen en verleent advies en verdedigt de belangen van haar cliënten zowel voor de rechtbanken als aan de onderhandelingstafel.
DARWIN Law richt zich tot ondernemingen, (semi) openbare instellingen en particulieren.
Naast de behartiging van vooral belangen van Belgische ondernemingen en particulieren, heeft het kantoor een sterke internationale inslag en is lid van diverse nationale en internationale verenigingen.  Het kantoor behandelt zaken in het Nederlands, Frans, Engels en Duits.
DARWIN Law opereert in overeenstemming met de relevante wetten van de jurisdicties waarin zij respectievelijk actief is. DARWIN Law is verantwoordelijk voor de persoonlijke die via de website wordt verzameld en voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens met betrekking tot onze dienstverlening.  Meer over onze dienstverlening kan u vinden op : http://www.Darwin-law.be/practice-areas.htm 

Welke persoonlijke data verzamelen we?
Wij kunnen persoonlijke informatie over u verzamelen onder meer door uw gebruik van onze website, wanneer u contact met ons opneemt of om informatie vraagt, wanneer u onze juridische of andere diensten gebruikt of als gevolg van uw relatie met een of meerdere van onze medewerkers of cliënten.
Ons primaire doel bij het verzamelen van persoonlijke data is om ons te helpen:
– uw identiteit verifiëren
– onze diensten te leveren
– verbeteren van onze diensten
– uitvoeren van verzoeken die u hebt gedaan 
– onderzoek of afhandeling van vragen of geschillen
– voldoen aan toepasselijke wetgeving, rechterlijk bevel, ander gerechtelijk proces of de vereisten van een regulator
– onze overeenkomsten met u uitvoeren 
– de rechten, eigendommen of veiligheid van ons of van derden, inclusief onze andere klanten en gebruikers van de website of onze dienstverlening, te beschermen
– aanwerven van medewerkers
– gebruik zoals anders vereist of toegestaan door de wet.

Om deze doelen te bereiken, kunnen we de volgende persoonlijke gegevens verwerken:
• Als u een bezoeker van de site bent:
o Naam en functie.
o Contactgegevens zoals bedrijf waar u voor werkt, e-mailadres, telefoonnummer, ….
o Demografische informatie zoals uw adres, voorkeuren en interesses.
o Andere informatie die relevant is voor het aanbieden van Diensten.

• Als u een individuele klant bent die onze Services of toekomstige individuele klant ontvangt:
o Naam en functie.
o Contactgegevens inclusief het bedrijf waar u voor werkt en e-mailadres, indien van toepassing.
o Betalingsinformatie.
o Informatie die u ons verstrekt als onderdeel van het leveren van onze diensten aan u, afhankelijk van de aard van uw instructies aan DARWIN Law.
o Relevante informatie zoals vereist door o.a. anti-witwas regelgeving en als onderdeel van onze cliënt intake procedures.
o Andere informatie die relevant is voor het leveren van services.

DARWIN Law is deels in dienst van rechtspersonen en als zodanig zijn de opdrachtgevers geen betrokkenen. Als onderdeel van dergelijke zaken kunnen echter persoonlijke gegevens aan ons worden verstrekt (bijv. Persoonlijke informatie met betrekking tot het personeel van onze zakelijke klanten of mogelijke klanten, een tegenstander of verkoper of koper of persoonlijke informatie met betrekking tot hun juridische adviseurs of personeel of vergelijkbaar).
Als u een persoon bent wiens persoonlijke data door ons worden verwerkt als gevolg van het leveren van de diensten aan anderen (inclusief individuele klanten en zakelijke klanten), zullen we een verscheidenheid aan persoonlijke gegevens verwerken, afhankelijk van de geleverde diensten.
Mogelijk dienen we ook persoonlijke informatie te verwerken met betrekking tot andere derden die zijn geïnstrueerd door onze eigen klanten of andere personen of bedrijven die bij ons betrokken zijn bij het leveren van de diensten aan onze klant (bijvoorbeeld andere advocatenkantoren, deskundigen, enz.).
Dit is een niet-limitatieve lijst die een afspiegeling is van de uiteenlopende aard van de persoonsgegevens die worden verwerkt als onderdeel van een advocatenkantoor dat juridische diensten verleent.

Voor cliënten en potentiële cliënten verzamelen we ook informatie die ons in staat stelt onze producten en diensten te promoten die voor u van belang kunnen zijn. Voor dit doel verzamelen wij:
• Naam en contactgegevens.
• Andere bedrijfsinformatie, zoals functie en het bedrijf waarvoor u werkt.
• Gebieden of onderwerpen die u interesseren.
• Aanvullende informatie kan worden verzameld, zoals evenementen die u bijwoont 
• Als u een sollicitant bent van DARWIN Law:
o Naam en functie.
o Contactgegevens inclusief e-mailadres.
o Curriculum vitae, inclusief uw leeftijd en / of geslacht, als u ons dit verstrekt, uw opleiding, arbeidsverleden en soortgelijke zaken en soortgelijke informatie die u ons verstrekt.
o Andere informatie die relevant is voor potentiële aanwerving bij DARWIN Law.

Hoe gebruiken we uw persoonlijke informatie?
We kunnen uw informatie gebruiken voor de volgende doeleinden:
• Onze dienstverlening
We verzamelen en onderhouden persoonlijke gegevens die u vrijwillig bij ons indient tijdens uw gebruik van de website en / of onze diensten om ons in staat te stellen de diensten uit te voeren. Houd er ook rekening mee dat onze Algemene voorwaarden van toepassing zijn wanneer we de diensten leveren.

Wat is onze wettelijke basis?
Het is noodzakelijk dat wij uw informatie verwerken om onze verplichtingen na te komen in overeenstemming met een contract dat we mogelijk met u hebben. Het is in ons rechtmatig belang of in het legitieme belang van een derde partij om uw persoonlijke informatie op een dergelijke manier te gebruiken om ervoor te zorgen dat wij de allerbeste klantenservice bieden die wij u of anderen kunnen bieden.
• Klantenservice
• Onze website maakt gebruik van verschillende gebruikersinterfaces om u in staat te stellen om informatie over onze diensten op te vragen.  Contactinformatie kan in worden gevraagd, samen met details van andere persoonlijke informatie die relevant is voor uw verzoek. Deze informatie wordt gebruikt om ons in staat te stellen om op uw verzoeken te reageren.

Wat is onze wettelijke basis?
Het is in ons rechtmatig belang of in het legitieme belang van een derde partij om uw persoonlijke informatie op een dergelijke manier te gebruiken om ervoor te zorgen dat wij u de gepaste klantenservice kunnen bieden.
  Zakelijke administratie en wettelijke naleving
• We gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de volgende zakelijke administratie en wettelijke doeleinden:
o om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (inclusief eventuele witwas- of anti-omkoping, conflicten of soortgelijke verplichtingen);
o om onze wettelijke rechten te handhaven;
o om de rechten van derden te beschermen; en
o in verband met een zakelijke transactie zoals een fusie of een herstructurering of verkoop.

Wat is onze wettelijke basis?
Wanneer we uw persoonlijke informatie gebruiken om onze wettelijke rechten te doen gelden of om de rechten van derden te beschermen, is dit in het rechtmatige belang om dit te doen. Voor alle andere doeleinden die in dit gedeelte worden beschreven, is het onze wettelijke plicht om uw persoonlijke gegevens te gebruiken om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen die aan ons worden opgelegd.
• Werving
We gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de volgende rekruteringsdoeleinden:
o Om te beoordelen of u geschikt bent voor een functie waarvoor u zich aanmeldt
Wat is onze wettelijke basis?
Wanneer we uw persoonlijke informatie gebruiken in verband met werving, zal in overleg met ons op uw verzoek stappen worden ondernomen om ervoor te zorgen dat we de beste rekruteringsbeslissingen nemen voor DARWIN Law. 
• Marketingcommunicatie
We voeren de volgende marketingactiviteiten uit met behulp van uw persoonlijke gegevens:
o Postmarketing
o E-mailmarketing
Wij gebruiken informatie die we over u bekijken door uw interacties met onze website, onze e-mailberichten en / of met onze dienstverlening, om u zo gerichte communicatie te sturen.

Wat is onze wettelijke basis?
Het is in ons rechtmatig belang om uw persoonlijke informatie voor marketingdoeleinden te gebruiken.
We sturen u alleen marketingcommunicatie als u toestemming hebt gegeven om dergelijke marketingberichten te ontvangen, of waar we een wettelijk recht hebben om dit te doen.
• Klantinzicht en -analyse
Waar u uw toestemming hebt gegeven (indien wettelijk vereist), gebruiken wij cookies, logbestanden en andere technologieën om persoonlijke informatie te verzamelen van de computerhardware en -software die u gebruikt om toegang te krijgen tot de website of vanaf uw mobiele telefoon. 
Onze webpagina’s bevatten “cookies” “webbakens” of “pixeltags” (“Tags”). Met tags kunnen we de ontvangst van een e-mail bij u bijhouden, gebruikers tellen die een webpagina hebben bezocht of een e-mail hebben geopend en andere soorten verzamelinformatie verzamelen. Zodra u op een e-mail klikt die een tag bevat, kan uw contactgegevens later worden gekoppeld aan de bron-e-mail en de relevante tag.
In sommige van onze e-mailberichten gebruiken we een “doorklik-URL” die is gekoppeld aan een bepaalde website die door ons of namens ons wordt beheerd.
Raadpleeg ons cookie-beleid voor meer informatie.
Door deze informatie te gebruiken, kunnen we de effectiviteit van onze inhoud meten en hoe bezoekers onze website en onze diensten gebruiken. Dit laat ons toe om te leren welke pagina’s en informatie van onze site het meest interessant zijn. We gebruiken deze informatie ook voor marketingdoeleinden (zie het marketinggedeelte hierboven voor meer informatie).

Wat is onze wettelijke basis?
Als uw persoonlijke gegevens niet in een anonieme vorm zijn, is het in ons legitieme belang om uw persoonlijke informatie op een dergelijke manier te gebruiken om ervoor te zorgen dat wij u en onze andere klanten de allerbeste producten en diensten leveren.
Alle andere doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens wensen te gebruiken die hierboven niet zijn vermeld, of andere wijzigingen die wij voorstellen aan te brengen in de bestaande doeleinden, worden u meegedeeld via uw contactgegevens, indien beschikbaar.

Wat is onze wettelijke basis om uw persoonlijke informatie te gebruiken of te verwerken?
Het is noodzakelijk dat wij uw persoonlijke informatie gebruiken;
• Om onze verplichtingen na te komen in overeenstemming met een contract dat we met u hebben.
• Het is in ons legitieme belang of in het rechtmatige belang om persoonlijke informatie op een dergelijke manier te gebruiken om ervoor te zorgen dat we de diensten op de best mogelijke manier aanbieden.
• Het is onze wettelijke plicht om uw persoonlijke informatie te gebruiken om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen die ons worden opgelegd.

Met wie delen we uw persoonlijke gegevens?
We kunnen persoonlijke informatie delen met een aantal van de volgende categorieën van derden indien nodig:
• Onze professionele adviseurs zoals advocaten en accountants.
• Overheids- of regelgevende instanties.
• Professionele vrijwaring of andere relevante verzekeraars.
• Regelgevende instanties / belastingautoriteiten / bedrijfsregisters.
• Derden aan wie we bepaalde diensten uitbesteden, zoals, zonder beperking, documentverwerkings- en vertaaldiensten, vertrouwelijke afvalverwerking, IT-systemen of softwareleveranciers, IT-ondersteuningsdienstverleners, aanbieders van document- en informatieopslag.
• Derden die zich bezighouden met de diensten die we leveren aan cliënten, zoals raadslieden, arbiters, bemiddelaars, griffiers, getuigen, kosten-opstellers, rechtbank, wederpartij en hun advocaten, platforms voor documentbeoordeling en deskundigen zoals belastingadviseurs of taxateurs.
• Externe dienstverleners die ons helpen met analyse van klantinzichten, zoals Google Analytics.
• Externe post- of koerierbedrijven die ons helpen bij het leveren van documenten.
Let op: deze lijst is niet limitatief en er kunnen andere voorbeelden zijn die we met andere partijen moeten delen voor een optimale dienstverlening.

Cookiebeleid
We gebruiken cookies.  Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. We gebruiken cookies zodat onze website u kan onthouden en u inhoud kan bieden die u waarschijnlijk zult vragen. We gebruiken ook cookies om statistische informatie over onze website te verzamelen, zoals de tijd die gebruikers op een site doorbrengen en de pagina’s die ze het vaakst bezoeken. Die statistieken bevatten geen persoonlijke informatie. We zullen ook cookies gebruiken voor marketingdoeleinden.

Welk types cookies gebruiken we?
Cookies kunnen in de vorm of sessie-cookies of permanente cookies zijn. Sessiecookies worden van uw computer verwijderd wanneer u uw webbrowser sluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan tot ze zijn verwijderd of totdat ze hun vervaldatum hebben bereikt. We gebruiken de volgende cookies:
Functionele cookies:
Deze cookies worden gebruikt om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website. Dit stelt ons in staat om onze inhoud voor u te personaliseren, u bij naam te begroeten en uw voorkeuren te onthouden, ondersteuning voor live chats toe te staan tijdens uw surfervaring.
– om uw verbinding met de website te beveiligen
– het faciliteren van live chats
– om alle andere cookies te beheren: tag management cookie
Niet-functionele cookies:
Analytische / prestatiecookies: met deze cookies kunnen wij zien hoe zij zich op onze website kunnen bewegen wanneer zij deze gebruiken. Dit helpt ons om de manier waarop onze website werkt te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden wat ze zoeken. Die statistieken bevatten geen persoonlijke informatie.
Advertentiecookies: deze cookies registreren uw bezoek aan onze website, de pagina’s die u hebt bezocht en de links die u hebt gevolgd. Wij zullen deze website gebruiken en de reclame is meer relevant voor uw interesses. We kunnen deze informatie ook delen met derden voor dit doel. Met deze cookies kunt u informatie delen en leuk vinden en naar andere websites verzenden om hun advertenties aan te passen.
Social Media Cookies: deze cookies zijn de mogelijkheid om bepaalde inhoud te ‘liken’.

Uw toestemming om cookies te gebruiken en hoe blokkeert u cookies?
Door onze website te gebruiken op een computer of mobiel apparaat, gaat u akkoord met onze Privacy en Cookies.
In de meeste browsers kunt u echter cookies weigeren. U kunt onze cookies blokkeren door de cookies in uw browser in te stellen. U kunt meer informatie vinden over cookies en hoe u ze kunt verwijderen en beheren op www.aboutcookies.org of klik op Help in uw browsermenu.
Let op: als u ons gebruik van cookies blokkeert, kunt u het niet op de gebruikelijke manier gebruiken. U kunt bijvoorbeeld de functie van de winkellijst niet gebruiken of online winkelen.

Hoe we het cookiebeleid kunnen wijzigen?
We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken. De uitgavedatum wordt bovenaan dit beleid vermeld. Veranderingen in de technologie, de wetgeving en de richtlijnen van de autoriteiten kunnen vereisen dat u de activiteiten kent die wij ondernemen wanneer deze uw privacyrechten schendt. U moet deze pagina af en toe controleren om er zeker van te zijn dat u bekend bent met eventuele wijzigingen.
Externe partijen 
Zoals hierboven vermeld, kunnen we sub-gegevensverwerkers benoemen zoals vereist voor het leveren van de diensten, zoals, maar niet beperkt tot, vertaaldiensten, vertrouwelijke afvalverwerking, IT-systemen of softwareleveranciers, IT-ondersteuningsserviceproviders, document- en informatieopslag providers, die persoonlijke gegevens namens ons zullen verwerken. We voeren een gepaste zorgvuldigheidsgraad uit en sluiten de nodige contractuele overeenkomsten af om ervoor te zorgen dat zij persoonlijke informatie op de juiste manier verwerken en in overeenstemming met onze wettelijke en regelgevende verplichtingen.
Verder kunnen we externe gegevenscontrollers aanwijzen waar nodig om de diensten te leveren (bijvoorbeeld, maar zonder beperking, accountants, externe experts, …). Wanneer we dit doen, zullen we onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot de persoonlijke informatie naleven, inclusief maar zonder beperking, passende voorzorgsmaatregelen treffen.

Wat is onze wettelijke basis?
• Het is noodzakelijk voor ons om onze verplichtingen na te komen in overeenstemming met een contract dat we met u hebben.
• Het is in ons legitieme belang of in het rechtmatige belang van een derde om persoonlijke informatie op een dergelijke manier te gebruiken om ervoor te zorgen dat we de diensten op de best mogelijke manier aanbieden.

Lokalisatie van uw gegevens
Wij houden de data van Europese inwoners binnen de Europese Economische Ruimte (EER).  

Hoe lang houden we uw persoonlijke gegevens bij?
Voor bezoekers van de website bewaren we relevante persoonlijke informatie gedurende ten minste drie jaar vanaf de datum van onze laatste interactie met u en in overeenstemming met onze verplichtingen onder de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming of vergelijkbare wetgeving wereldwijd, of langer als we zijn verplicht om dit te doen volgens onze wettelijke verplichtingen of beroepsaansprakelijkheidsverplichtingen.
Voor dienstverlening aan om het even welke klant, zullen we relevante persoonlijke informatie bewaren gedurende ten minste vijf jaar vanaf de datum van onze laatste interactie met die klant en in overeenstemming met onze verplichtingen onder de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming of vergelijkbare wetgeving wereldwijd, of voor langer omdat we dit moeten doen volgens onze wettelijke verplichtingen of beroepsaansprakelijkheidsverplichtingen. We kunnen dergelijke bestanden dan vernietigen zonder verdere kennisgeving of aansprakelijkheid.
Als persoonlijke informatie slechts voor een korte periode nuttig is, bijvoorbeeld voor recruteringsdoeleinden kunnen we deze verwijderen.

Vertrouwelijkheid en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens
Wij doen er alles aan om de aan ons verstrekte persoonlijke informatie veilig te houden en een gepast informatiebeveiligingsbeleid te voeren.  We hebben organisatorisch en technische maatregelen geïmplementeerd om de persoonlijke informatie die we onder onze controle hebben tegen ongeoorloofde toegang, oneigenlijk gebruik of openbaarmaking, ongeautoriseerde wijziging en onwettige vernietiging te beschermen.
Al onze partners, werknemers, en gegevensverwerkers die toegang hebben tot en die betrokken zijn bij de verwerking van persoonlijke gegevens, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke persoonlijke informatie respecteren.

Hoe toegang krijgen tot uw informatie en uw andere rechten?
U hebt de volgende rechten met betrekking tot de persoonlijke informatie die wij over u hebben:
• Recht op toegang
Op uw vraag, zullen we bevestigen of we uw persoonlijke gegevens verwerken en, indien nodig, een kopie van die persoonlijke gegevens verstrekken.  Als u extra exemplaren nodig hebt, moeten we mogelijk een redelijke vergoeding in rekening brengen.
• Recht op rectificatie
Als de persoonlijke informatie die wij over u hebben niet juist of onvolledig is, hebt u het recht om te verzoeken om deze te laten aanpassen. Als u recht hebt op rectificatie en als we uw persoonlijke gegevens met anderen hebben gedeeld, zullen we hen waar mogelijk op de hoogte stellen van de rectificatie. Op uw vraag en waar mogelijk en geoorloofd, zullen we u ook vertellen met wie we uw persoonlijke gegevens hebben gedeeld, zodat u rechtstreeks contact met hen kan opnemen.
• Recht om te wissen
In bepaalde omstandigheden, kan u ons vragen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen zoals waar we deze niet langer nodig hebben of als u uw toestemming intrekt (indien van toepassing). Als u recht hebt op verwijdering en als we uw persoonlijke gegevens met anderen hebben gedeeld, laten we hen waar mogelijk weten over het wissen. Op uw vraag en waar het mogelijk en wettelijk is om dit te doen, zullen we u ook vertellen met wie we uw persoonlijke gegevens hebben gedeeld, zodat u rechtstreeks contact met hen kan opnemen.
• Recht om de verwerking te beperken
U kan ons vragen om onder bepaalde omstandigheden de verwerking van uw persoonlijke gegevens te ‘blokkeren’ of te onderdrukken, bijvoorbeeld wanneer u de juistheid van die persoonlijke gegevens betwist of als u bezwaar tegen ons maakt. Als u recht hebt op beperking en als we uw persoonlijke gegevens met anderen hebben gedeeld, zullen we hen op de hoogte stellen van de beperking waar dit mogelijk is voor ons. Op uw vraag en waar het mogelijk en wettelijk is om dit te doen, zullen we u ook vertellen met wie we uw persoonlijke gegevens hebben gedeeld, zodat u rechtstreeks contact met hen kunt opnemen.
• Recht op dataportabiliteit
U hebt onder bepaalde omstandigheden het recht om persoonlijke informatie die u ons hebt verstrekt (in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat) te verkrijgen en elders te hergebruiken of om ons te vragen dit over te dragen aan een derde partij naar uw keuze .
• Recht om bezwaar aan te tekenen
U kunt ons vragen om te stoppen met het verwerken van uw persoonlijke gegevens, en we zullen dit doen, als we:
o vertrouwende op de legitieme belangen van onszelf of van iemand anders om uw persoonlijke informatie te verwerken, behalve als we overtuigende juridische gronden voor de verwerking kunnen aantonen; of
o het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor directmarketingdoeleinden.
o Uw recht om toestemming in te trekken
Als we op uw expliciete toestemming vertrouwen als wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens, hebt u het recht om die toestemming op elk gewenst moment in te trekken.
• Uw recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit
Als u zich zorgen maakt over enig aspect van onze privacypraktijken, inclusief de manier waarop wij uw persoonlijke informatie hebben behandeld, kunt u dit melden bij de relevante toezichthoudende autoriteit.
Hou er rekening mee dat sommige van deze rechten beperkt kunnen zijn wanneer we een hoger belang of wettelijke verplichting hebben om de gegevens te blijven verwerken of waar gegevens kunnen worden vrijgesteld van openbaarmaking vanwege redenen van beroepsgeheim of beroepsgeheim.

Links naar andere sites
Onze website kan links bevatten naar en van andere websites. Sommige links kunnen de vorm hebben van display-advertenties. We kunnen niet garanderen dat websites andere dan de onze uw persoonlijke gegevens respecteren en beschermen zoals wij dat doen. Voor uw eigen bescherming dient u de privacy verklaringen en/ of het beleid van andere websites te lezen wanneer u deze bezoekt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites andere dan de onze.

Wijzigingen in dit privacybeleid
We kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in dit privacy beleid. Om ervoor te zorgen dat u altijd op de hoogte bent van hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken, zullen wij dit privacy beleid van tijd tot tijd bijwerken om wijzigingen in ons gebruik van uw persoonlijke informatie weer te geven. We kunnen ook wijzigingen aanbrengen om te voldoen aan wijzigingen in de toepasselijke wet- of regelgevingseisen. Waar dit praktisch haalbaar is, zullen wij u per e-mail op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen. We raden u echter aan dit Privacy beleid regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken.